Gegevensbescherming

 

Principes inzake gegevensbescherming

U mag gerust zijn betreffende de beveiliging en de veiligheid van uw persoonsgegevens: de inachtneming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonsgegevens beschouwen wij als onze verantwoordelijkheid. De volgende principes inzake gegevensbescherming verschaffen u een overzicht van de verwerking van uw gegevens, evenals van de rechten die u conform de bepalingen inzake gegevensbescherming heeft bij het gebruik van diensten en producten van de ondernemingsgroep.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kunt u zich richten?

Verantwoordelijk is:

Colofon

Stiebel-Getriebebau GmbH & Co.KG
Industriestraße 12, D-51545 Waldbröl, Duitsland
E-mail: info@stiebel.de

Stiebel Ing. Service GmbH & Co.KG
Friedrich-Engels-Straße 22, D-51545 Waldbröl, Duitsland
E-mail: info@stiebel.de

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via:

e-mail: datenschutz@stiebel.de

2. Welke bronnen en gegevens worden gebruikt?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van uw gebruik van de website, uw gebruik van ons portaal, de ontvangst van nieuwsbrieven en onze handelsrelatie met onze klanten, handelspartners en bezoekers van websites ontvangen.

Door ons verwerkte persoonsgegevens zijn vooral persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, telecommunicatiegegevens, geboortedag en -plaats, burgerlijke stand), identificatiegegevens (bijv. identiteitskaart, aanmeldgegevens), contractuele gegevens, gegevens inzake reclame en verkoop, documentatie, registers en dergelijke gegevens.

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens en op welke wettelijke basis?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en andere toepasselijke juridische bepalingen.

Bijna ons volledige internetaanbod kunt u gebruiken zonder dat wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben. Voor het gebruik van de hierna genoemde aanbiedingen en diensten, die u op onze pagina's vindt, zijn persoonsgegevens nodig.

3.1 Algemene communicatie, gebruik van de portaalsites en nieuwsbrief – voor de naleving van contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming:

• algemene communicatie, in het bijzonder via het contactformulier,
• bewerking van overige vragen,
• gebruik van onze portaalsites,
• nieuwsbrief.

De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is meestal de voorwaarde om een overeenkomst met u af te sluiten, uit te voeren of een precontractuele verhouding met u te kunnen starten. U bent weliswaar niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken; zonder deze gegevens kunnen wij echter de desbetreffende overeenkomst met u niet uitvoeren. Wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG. Deze bepaling voorziet de verwerking van persoonsgegevens als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de contractuele partij de betrokkene is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. het versturen van de nieuwsbrief), vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de gegevensverwerking (art. 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dat geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen, die u voor de inwerkingtreding van de AVG, m.a.w. voor 25 mei 2018, aan ons gegeven heeft. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot aan de intrekking.

3.2 Analyse van het gebruikersgedrag en directe marketing – voor de uitvoering van gerechtvaardigde belangen:

• controle en optimalisatie van methodes voor behoefteanalyse voor direct contact met klanten,
• reclame, markt- en opinieonderzoek, in zoverre u geen bezwaar gemaakt heeft tegen het gebruik van uw gegevens,
• maatregelen voor de uitoefening van de activiteiten, evenals voor de verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dat verband is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG, tenzij wij een afzonderlijke gevallen toestemming verkregen hebben. Op basis hiervan is de verwerking van persoonsgegevens toegelaten als dat vereist is voor de uitvoering van gerechtvaardigde belangen, indien de belangen of bepaalde rechten van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan het niet verwerken van de persoonsgegevens. Het is ons gerechtvaardigd belang ons aanbod op het gedrag van klanten af te stemmen en te optimaliseren. Wij zijn van mening dat deze belangen zwaarder wegen omdat wij als internationale onderneming ons aanbod en onze producten moeten controleren en optimaliseren om te beantwoorden aan de eisen, die ons gesteld worden. Door ons op onze klanten af te stemmen, kunnen wij diensten en producten aan de behoeften en belangen van onze klanten aanpassen en optimaliseren. Wij beschermen de desbetreffende gegevens zodanig, dat we geen ernstige nadelen voor u zien.

Om het webaanbod continu te optimaliseren en te analyseren, worden op deze website met de analysetool surfersIdent gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld en verder verwerkt. Daarbij worden pseudoniemen aangemaakt om geanonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. De gegevens worden in geen geval voor de persoonlijke identificatie van een bezoeker gebruikt (voor zoverre dat technisch überhaupt mogelijk zou zijn) of in verband gebracht met de gegevens over de houder van een pseudoniem. Als u het niet eens bent met deze dienst, klikt u op onderstaande link om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw bezoekgegevens en de website-tracking volledig te verhinderen. [Link]

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerder op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet uit te voeren. Google verschaft deze informatie ook aan derden, indien dat wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door dat in uw browsersoftware in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website stemt u in met de bewerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op bovengenoemde manier en voor het bovengenoemde doel. U kunt op elk moment tegen de gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst bezwaar aantekenen. [Link]

Betreffende de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt en daarom IP-adressen enkel ingekort verder verwerkt worden om directe identificatie van de persoon uit te sluiten.


3.3 Risicomanagement en compliance – voor de uitvoering van gerechtvaardigde belangen:

• instelling van een rechtsvordering en verdediging bij juridische geschillen,
• voorkomen en ophelderen van strafbare feiten,
• IT-veiligheid en IT-werking garanderen,
• risicobeheer in de ondernemingsgroep.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dat verband is art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit de naleving van de geldende juridische bepalingen, het behoud van de veiligheid van onze IT-systemen en in geval van inbreuk op juridische bepalingen of schendingen van de veiligheidsvoorschriften, uit de gepaste reactie op dergelijke situaties, bijv. door het instellen van een rechtsvordering. Wij zijn van mening dat deze belangen zwaarder wegen omdat wij als onderneming onderworpen zijn aan talrijke bepalingen en eisen en wij ten opzichte van onze klanten verantwoordelijk zijn om desbetreffende bepalingen en veiligheidsvoorschriften na te leven. Wij beschermen de desbetreffende gegevens zodanig, dat we geen ernstige nadelen voor u zien.

3.4 Cookies

Op deze website worden gegevens in geanonimiseerde vorm verzameld en verder verwerkt om ons webaanbod continu te optimaliseren en te analyseren. De gegevens worden in geen geval voor de persoonlijke identificatie van een bezoeker gebruikt (voor zoverre dat technisch überhaupt mogelijk zou zijn) of in verband gebracht met de gegevens over de houder van een pseudoniem.
Uw browser slaat bovendien zogenoemde cookies op. Dat zijn bestanden die het surfen op het internet gebruiksvriendelijker moeten maken. In de instellingen van uw browser kunt u het opslaan van cookies uitschakelen.

3.5 Gebruik van Web Fonts

Op de website gebruiken wij externe lettertypes, zogenoemde Google Web Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ("Google"). Deze Web Fonts worden geïntegreerd door contact met een server, meestal een server van Google in de VS. Hierbij wordt aan de server doorgegeven welke van onze websites u bezocht heeft. Ook het IP-adres van de browser van het eindtoestel van de gebruiker van deze websites wordt door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in de opmerkingen inzake gegevensbescherming van Google:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy

4. Wie krijgt uw gegevens?

Binnen de ondernemingsgroep hebben die personen toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen. Ook door ons gevraagde dienstverleners en hulppersoneel kunnen daartoe gegevens ontvangen, als zij de gegevensbescherming garanderen. Bij het doorgeven van gegevens geldt dat wij ons moeten houden aan ons beroepsgeheim voor alle feiten en analyses met betrekking tot klanten, waarvan wij op de hoogte komen.

Informatie over u geven wij alleen door aan derden, als wettelijke bepalingen dat verplichten, als u toestemming gegeven heeft of wij om andere redenen het recht hebben deze door te geven. In deze omstandigheden kunnen ontvangers van persoonsgegevens zijn:

• overheidsorganen en commissies, nationale ministeries en ministeries van deelstaten, financiële autoriteiten en functies als er een wettelijke of ambtelijke verplichting bestaat;
• dienstverleners die voor ons in opdracht gegevens verwerken (bijv. computercentra).

Andere gegevensontvangers kunnen organen zijn, waarvoor u ons uw toestemming voor gegevensoverdracht verstrekt heeft resp. waarvoor u ons van het doorgeven van uw gegevens volgens een overeenkomst of toestemming vrijgesteld heeft.
Als u meer informatie over bepaalde ontvangers wenst, kunt u contact met ons opnemen.

5. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

De duur waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van het doel van de verwerking. We kunnen hier de verschillende bewaartermijnen niet elk afzonderlijk vermelden. De criteria om de desbetreffende bewaartermijn in concrete gevallen te bepalen, zijn de volgende:

• Als wij gegevens alleen verwerken voor de uitvoering van een contractuele verhouding, slaan wij de gegevens op gedurende de contractuele verhouding.
• Als wij gegevens verwerken in verband met te verwachten juridische geschillen, slaan wij de gegevens op tot de definitieve beëindiging van de gerechtelijke procedure of tot de verjaring van de desbetreffende aanspraken conform de desbetreffende civielrechtelijke voorschriften. De normale verjaringstermijn bedraagt drie jaar.
• Bovendien moeten wij ons houden aan verschillende bewaar- en documentatieplichten, o.a. op basis van het Duitse handelswetboek, de wet inzake Rijksbelasting, de wet inzake het witwassen van geld. De daar vastgelegde termijnen voor het bewaren resp. documenteren bedragen twee tot tien jaar.
• Als elektronische formulieren online worden ingevuld, worden de ingevoerde gegevens louter op onze server in de hoofdopslagplaats opgeslagen gedurende het gebruik van de toepassingen na het begin van de sessie, en dat gedurende één uur . Gegevens worden noch tijdelijk, noch permanent opgeslagen.

6. Welke rechten inzake gegevensbescherming heeft u?

Conform de wettelijke bepalingen heeft u de volgende rechten op basis van art. 15 tot 22 AVG:

• recht op informatie conform art. 15 AVG, d.w.z. het recht van ons bevestiging te krijgen of persoonsgegevens over u verwerkt worden en, als dat het geval is, informatie over deze gegevens en extra informatie te krijgen;
• recht op rectificatie conform art. 16 AVG, indien persoonsgegevens over u onjuist zijn;
• recht op wissen conform art. 17 AVG, wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze verwerkt werden;
• recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG.

Bij het recht op informatie en op wissen gelden de beperkingen conform § 34 en 35 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

Bovendien heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

Recht om uw toestemming in te trekken

Uw toestemming voor gegevensverwerking kunt u te allen tijde gratis intrekken. Dat doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot aan de intrekking. Als u de toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking op basis van uw toestemming, zullen wij de gegevens voor die doeleinden niet meer verwerken.

Informatie over uw recht om klacht in te dienen

Als wij persoonsgegevens verwerken voor directe marketing, kunt u te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen deze verwerking.
Dat bezwaar is in elke vorm mogelijk. Gelieve uw bezwaar te richten aan:

• via de post:
Stiebel-Getriebebau GmbH & Co.KG, Industriestraße 12, D-51545 Waldbröl, Duitsland

of aan

Stiebel Ing. Service GmbH & Co.KG, Friedrich-Engels-Straße 22, D-51545 Waldbröl, Duitsland

• via e-mail:
info@stiebel.de

Recht om bezwaar te maken in afzonderlijke gevallen conform art. 21 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het afwegen van belangen (art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG), indien er door uw bijzondere situatie redenen zijn tegen deze gegevensverwerking. Hetzelfde geldt voor een eventueel gebruikte geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen (art. 22 AVG). Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar in te dienen conform § 15 van de Duitse wet inzake telemedia

Conform § 15 van de Duitse wet inzake telemedia kunnen bezoekers van websites bezwaar maken tegen het opslaan van hun geanonimiseerd verzamelde bezoekersgegevens, zodat deze in de toekomst niet meer verzameld worden.